Algemene voorwaarden

/Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden 2017-10-25T16:44:49+00:00

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1  Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Domotics@Home zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing en zullen door ons op verzoek worden toegezonden.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het plaatsen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken mits akkoord van onzentwege, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Domotics@Home worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Domotics@Home ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Domotics@Home zijn vrijblijvend en Domotics@Home behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Domotics@Home. Domotics@Home is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Domotics@Home dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn netto in euro’s, inclusief BTW en exclusief verhandelings- en verzend- kosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Alle fakturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Domotics@Home, tenzij anders werd overeengekomen. Bij overschrijding van de overeengekomen vervaldag, worden alle nog niet vervallen facturen onmiddellijk inbaar. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht om verdere leveringen, prestaties & diensten stop te zetten en om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.
3.3 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie op de door u geselecteerde manier in het bestelscherm.
3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijs- verhoging door Domotics@Home.
3.5 Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn zijn van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling interesten verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rentevoet van 11% (volgens de wet van 2.8.2002 ter bestrijding van de achterstand bij handelstrans- acties), te berekenen vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de datim van ontvangst van de betaling.

Artikel 4. Levering
4.1 De door Domotics@Home opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schade- vergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leverings termijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
4.3 De goederen worden steeds verzonden op risico van de koper, zelfs indien ze franco door ons geleverd worden.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van de geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Domotics@Home verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Terugname, klachten en garantie
6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Domotics@Home daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Domotics@Home de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Domotics@Home terug te sturen, na voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van Domotics@Home. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product in de originele verpakking wordt terug gestuurd, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retour- zendingen voor uw rekening komen. Hierbij zal een vermindering toegepast worden voor administratieve kosten met een minimum van 50 euro.
6.4 De garantie is beperkt tot elke beschadiging door onze transporteur bij de levering vastgesteld. De productverantwoordelijkheid beperkt zich tot deze bepaalde door de fabrikant. Onze verantwoordelijkheid blijft in alle geval beperkt tot de waarde van de goederen. In geen geval zullen wij verantwoordelijk gesteld worden voor onrechtstreekse of bijkomende schade.
6.5 Bij verkoop van domotica is er enkel een middelenverbintenis, nooit een resultaatsverbintenis. In functie hiervan dienst, voorafgaandelijk een bestelling ter zake, de koper ons een schriftelijke en gedetailleerde analyse van zijn noodwendigheden en bedoelingen over te maken. Vervolgens zal, per transactie, een lastenboek opgesteld worden en zal de overeenkomst pas als gesloten mogen beschouwd worden nadat de bepalingen van het lastenboek schriftelijk door ons bevestigd zijn. Deze bepalingen maken het contractuele kader uit tussen de klant en Domotics@Home en begrenzen eveneens onze informatieplicht. Het verstrekken van adviezen gebeurt volledig vrijblijvend en zonder enige verantwoordelijkheid van onzentwege.

Artikel 7. Bestellingen/communicatie
7.1 Voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Domotics@Home, dan wel tussen Domotics@Home en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Domotics@Home, is Domotics@Home niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Domotics@Home.

Artikel 8. Overmacht
8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Domotics@Home in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Domotics@Home gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Domotics@Home kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9. Diversen
9.1 Indien u aan Domotics@Home schriftelijk opgave doet van een adres, is Domotics@Home gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Domotics@Home schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
9.2 Wanneer door Domotics@Home gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Domotics@Home deze Voorwaarden soepel toepast.
9.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Domotics@Home in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Domotics@Home vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
9.4 Domotics@Home is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
10.2 Ieder geschil met betrekking tot deze verkoopsvoorwaarden valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge. Deze rechtbank wordt uitdrukkelijk door de partijen als de enig bevoegde jurisdictie erkend en aanvaard. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in België.